Απόφαση 49η

01/07/2013

Απόφαση 49η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 49η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:  «Διοργάνωση συνεδρίου ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».

Στις Οινούσσες , σήμερα την   29ητου μήνα   Ιουνίου 2013 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1093/ 25-6-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

 

4. Λεοντή Ελένη

 

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Λυγνός Ιωάννης

 

7. Χαλκιά Ευγενία

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

10.Θάνος Νικόλαος

 

11.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα            κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ έδωσε τον  λόγο στην                κ. Ευγενία Χαλκιά , δημοτική σύμβουλο, η οποία είπε ότι  πρόκειται να διοργανώσουμε το συνέδριο της Ομηρικής Ακαδημίας που θα γίνει στις 15 Ιουλίου στις Οινούσσες. Οι Σύνεδροι είναι ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι , ελληνιστές και γενικότερα άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού.

 Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού θα γίνουν ομιλίες και διαλέξεις στην αίθουσα στο ΣΦΟ και στην ΑΕΝ Οινουσσών.

Θα γίνει ξενάγηση με παρουσίαση του Μουσείου  Οινουσσών ,που περιλαμβάνει εκθέματα από την ιστορία του νησιού μας καθώς και στην Ιερά Μονή Οινουσσών που είναι ιστορικό μοναστήρι , προσκύνημα στον ΄Αγιο Νικόλαο, πολιούχο του νησιού μας. Θα παρασχεθεί πρωινό και γεύμα σε 100 σύνεδρους , θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα – πάπυροι.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δανιήλ Γεώργιος ζήτησε από το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                    ι

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του        N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010

 

αποφασίζει  ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει την διοργάνωση του συνεδρίου της Ομηρικής Ακαδημίας, όπως περιγράφεται στην εισήγηση της Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευγενίας Χαλκιά, αναθέτοντας την όλη διοργάνωση στο SUNRISETOURSΑ. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ  & Α. ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε. Για τον σκοπό αυτό  ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 0064/42 του ισχύοντος δημοτικού πρ/σμού.

Β.Εγκρίνει την από  28-6-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  49 / 2013

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

           Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                                       

 

 

                                         Ακριβές αντίγραφο                                          

                                                  Μ.Ε.Δ.                                                      

 Ο Αντιδήμαρχος

 

 

      Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α