Απόφαση 49η

20/08/2015

Απόφαση 49η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 49η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Εξέταση της υπ. αριθ. πρωτ. 553/15-6-2015 αίτησης του Μύγια Περικλή του Δημητρίου και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ. αριθ. 24/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  21η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 574/19-6-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.ΛεοντήΕλένη του Δημητρίου                                                                                                                           

3.ΗλιάδηΒαρβάρατουΙωάννη                       3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                           

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                     

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                    

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                  6.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                

                                                                      7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου    

           

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος,  αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε  η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.3852/10, έλυσε τη συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  49/2015

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                           

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                                      Ο  Δήμαρχος

 

                                                   Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α