Απόφαση 4η

28/01/2014

Απόφαση 4η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

 Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:4/2014

 

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 λόγω αλλαγής χρηματικών υπολοίπων και δαπανών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 28-1-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 77/22-1-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                       6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα   εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού του έτους 2014, ο οποίος συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του έτους 2013, είχε προϋπολογιστεί ότι το χρηματικό υπόλοιπο για την χρήση του 2014 θα ανερχόταν στο ποσό των 880.851,78 € σύμφωνα με τον πίνακα Α, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω.

Στις 31/12/2013 κατά τον έλεγχο του χρηματικού υπολοίπου, παρατηρήθηκε ότι το χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα τακτικά μας έσοδα ήταν αυξημένο κατά 35.015,82 € και το χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα ήταν μειωμένο κατά 14.680,61 € από το προϋπολογισθέν.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση στο σκέλος των εσόδων, όπως φαίνεται στον πίνακα Α, και το νέο χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο ποσό των 901.186,99 € (αύξηση κατά 20.335,21 €).

Επιπλέον όσο αφορά τις δαπάνες του Π/Υ του 2014, στις 31/12/2013 παρουσιάστηκαν υποχρεώσεις του Δήμου που παρέμειναν ανεξόφλητες κατά το έτος 2013  και οι  οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν το έτος 2014.

Αναλυτικά αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6711 με περιγραφή «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» κατά το ποσό 3.616,11 € που αφορά την 4η δόση του 2013 προς τις σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με το γραμμάτιο του ΤΠ&Δ υπ΄αριθμ. 448/2-12-13, το οποίο θα αποδοθεί το έτος 2014.

Αυξάνεται ο Κ.Α. 80-8113 με περιγραφή «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» κατά το ποσό των 12.430,31 €, λόγω οφειλής του Δήμου προς την ΔΕΗ, σύμφωνα με την κατάσταση του Οκτωβρίου του έτους 2013 της ΔΕΗ.

Επίσης αυξάνεται ο Κ.Α. 80-8114 με περιγραφή «Διάφορα έξοδα» κατά το ποσό των 295,20 €, λόγω ανεξόφλητου τιμολογίου υπ. αριθ. 1166/9-7-2013 από την εταιρεία «ΤESSERAMULTIMEDIAΑ.Ε.» που αφορά την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου για το διάστημα 10/05/2013 έως 10/05/2014.

Μειώνεται ο Κ.Α. 70-7331.010 κατά 18.350,00 € από έκτακτα έσοδα με περιγραφή «Κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου» λόγω του ότι στο τέλος του έτους 2013 δαπανήθηκε το άνω ποσό για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού του ανωτέρου έργου.

Τέλος ο Κ.Α. 9111 με περιγραφή «Αποθεματικό», αυξάνεται κατά το ποσό των 22.343,59 €, και η οποία συνολική πίστωση του ανωτέρω Κ.Α., δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με την παρ. 3 άρθ. 161 του Ν.3463/06.

Τα ανωτέρω όσο αφορά στις δαπάνες προκαλούν αύξηση των δαπανών κατά 20.335,21 και αναλύονται στον πίνακα Β.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα

700.000,00

+35.015,82

735.015,82

5122

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα

180.000,00

-14.680,61

165.319,39

5121

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα

851,78

0,00

851,78

ΣΥΝΟΛΟ

880.851,78

20.335,21

901.186,99

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

00-6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

14.486,16

+3.616,11

18.102,27

80-8113

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

0,00

+12.430,31

12.430,31

80-8115

Διάφορα έξοδα

0,00

+295,20

295,20

70-7331.010

Κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών αιθουσών Γυμνασίου-Λυκείου

76.848,71

-18.350,00

58.498,71

9111

Αποθεματικό

2.427,90

+22.343,59

24.771,49

ΣΥΝΟΛΟ

93.762,77

20.335,21

114.097,98

 

 

 

Το γενικό σύνολο του προϋπολογισμού διαμορφώνεται μετά τις μεταβολές σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Γ ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ Π/Υ 2014

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ

ΕΣΟΔΑ

1.891.382,32

+20.335,21

1.911.717,53

ΔΑΠΑΝΕΣ

1.891.382,32

+20.335,21

1.911.717,53

 

 

Θα πρέπει λοιπόν να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό προϋπολογισμό όπως ανωτέρω.                             

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη της:

·         την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

·         το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

·         το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

·         το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

·         τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 86/2013  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου                        

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.Την τροποποίηση  του  προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Οινουσσών, λόγω μεταβολής (αύξηση) του Χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης κατά το ποσό των 20.335,21 € σύμφωνα με τον Πίνακα Α, και μεταβολή εξόδων σύμφωνα με τον Πίνακα Β.

1.Tην ψήφιση του Κ.Α.00-6711/Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ποσού 3.616,11.Ευρώ.

2.Την ψήφιση του Κ.Α. 80.8113/αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων  ποσού 12.430.31 Ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΔΕΗ.

3.Την ψήφιση του  Κ.Α 80-8115/Διάφορα έξοδα ποσού 295,20 Ευρώ για εξόφληση τιμολογίου εταιρεία «ΤESSERAMULTIMEDIAΑ.Ε.» που αφορά την φιλοξενία της ιστοσελίδας του Δήμου για το διάστημα 10/05/2013 έως 10/05/2014.

Αύξηση του αποθεματικού Κ.Α. 9111 κατά το ποσό αυτό 22.343,59 Ευρώ.   

Β.Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

     Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α