Απόφαση 50η

16/08/2011

Απόφαση 50η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 5

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:Εγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών.”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 9-8-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1655/ 4-8-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 11:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λυγνός Ιωάννης του Δημητρίου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2.Λεοντή Ελένη

3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                      

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , είπε  τα εξής:  σύμφωνα με το υπ. αριθ. 32132/1-8-2011 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών"  μέχρι 31-10-2011 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 14-7-2011 αίτησή του και συγκεκριμένα: λόγω του ότι η σχολική περίοδος τελείωσε στις 10 Ιουνίου  και δεν ήταν δυνατή ή ολοκλήρωση των εργασιών.

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10, την εισήγηση του κ. Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών" μέχρι 31-10-2011 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  50/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

 

 

 

 

Οινούσσες     16-8-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α