Απόφαση 51η

20/07/2012

Απόφαση 51η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 51η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Aναμόρφωση πρ/σμού για ενίσχυση Κ.Α. 30-6117 με ποσό 23.000 Ευρώ για πρόσληψη πολιτικού μηχανικού με σύμβαση έργου".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1427/18-7-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου            

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

9.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

10.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                   

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου  είπε ότι ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2012 και συγκεκριμένα ενός ατόμου ΠΕ3 πολιτικού μηχανικού  θα πρέπει το Δ.Σ. να  αποφασίσει για την αναμόρφωση πρ/σμού για την για ενίσχυση Κ.Α. 30-6117 με ποσό 23.000 Ευρώ.

 

Στην συνέχεια πρότεινε από τον Κ.Α.30-6011 με τίτλο τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού να αποδεσμεύσουμε το ποσό των 23.000 Ευρώ για την πρόσληψη πολιτικού μηχανικού με σύμβαση έργου και να ενισχύσουμε τον Κ.Α. 30-6117 του ισχύοντα δημ. πρ/σμού.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  •  Τον  Ν. 3463/06 και Ν. 3852 του 2010
  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

Αποδεσμεύει πίστωση ποσού 23.000 Ευρώ από τον Κ.Α. 30-6011 με τίτλο τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού   και ενισχύει  τον Κ.Α. 30-6117 με ισόποση πίστωση για την πρόσληψη πολιτικού μηχανικού με σύμβαση έργου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  51/2012

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

        Υπογραφή                                                                Υπογραφές

Οινούσσες  20-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α