Απόφαση 51η

16/08/2011

Απόφαση 51η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 5

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:Αναγόρευση επιτίμων δημοτών επιστημόνων της παγκόσμιας φιλολογικής συνόδου της Ομηρικής Ακαδημίας (EUROCLASICA).”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 9-8-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1655/ 4-8-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 11:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2.Λεοντή Ελένη

3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου                       

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

10. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

11.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                      

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: όπως πάντοτε και κατά την προσεχή παγκόσμια σύνοδο της Ομηρικής Ακαδημίας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε καθώς μάλιστα κατά το φετινό συνέδριο γιορτάζουμε τα 15 χρόνια των επιστημονικών και πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων να εγκρίνετε να αναγορευθούν επίτιμοι δημότες οι εξής εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες.

  1. κ. Στυλιανή Γεωργαλά – Πριοβόλου, καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ανεκτίμητη προσφορά στον τομέα των Κλασικών Γραμμάτων, ιδιαιτέρως της ελληνικής γλώσσας. Προσέφερε τα μέγιστα και ως ειδικής Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.
  2. κ. Μαρία – Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,Προσφέρει πολλά στον τον τομέα της διδασκαλίας των Ομηρικών επών.
  3. κ. JuliaMendosa , καθηγήτρια κλασσικών σπουδών Πανεπιστημίου ComplutenceΜαδρίτης (μαθήτρια του Ακαδημαϊκού , κ. Αdrados), με θαυμαστό επιστημονικό έργο.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη  τον Ν. 3852 του 2010

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Ανακηρύσσει επίτιμοι δημότες τις ανωτέρω εξέχουσες και διακεκριμένες προσωπικότητες.

  1. κ. Στυλιανή Γεωργαλά – Πριοβόλου, καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ανεκτίμητη προσφορά στον τομέα των Κλασικών Γραμμάτων, ιδιαιτέρως της ελληνικής γλώσσας. Προσέφερε τα μέγιστα και ως ειδικής Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας.
  2. κ. Μαρία – Ζωή Φουντοπούλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,Προσφέρει πολλά στον τον τομέα της διδασκαλίας των Ομηρικών επών.
  3. κ. JuliaMendosa , καθηγήτρια κλασσικών σπουδών Πανεπιστημίου ComplutenceΜαδρίτης (μαθήτρια του Ακαδημαϊκού , κ. Αdrados), με θαυμαστό επιστημονικό έργο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     51/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    16-8-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α