Απόφαση 52η

16/09/2014

Απόφαση 52η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 52

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για εργοδοτικές εισφορές επικουρικής σύνταξης υπέρ ΕΤΕΑ για μισθοδοσία υπαλλήλου καθαριότητας.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου          2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                     3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                 

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4225/14 προστίθεται νέα εργοδοτική εισφορά επικουρικής σύνταξης υπέρ ΕΤΕΑ για τη μισθοδοσία του υπαλλήλου καθαριότητας.

Γι αυτό θα πρέπει ν΄ αναμορφώσουμε  τον ισχύοντα δημοτικό προ/σμό, δημιουργώντας νέο Κ.Α ποσού 700,00 Ευρώ.

Προτείνω ν΄ αποδεσμεύσουμε πίστωση ποσού 700,00 Ευρώ από τον Κ.Α. 20-6041.001 ( τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας ) και να δημιουργήσουμε νέο κωδικό αριθμό στον Κ.Α.20-6051.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο εργοδοτικές εισφορές επικουρικής σύνταξης υπέρ ΕΤΕΑ για τη μισθοδοσία του υπαλλήλου καθαριότητας. Στη συνέχεια ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 4225/14 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του 2010 :

 

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την διάθεση του ποσού των 700,00 Ευρώ  για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών επικουρικής σύνταξης υπέρ ΕΤΕΑ .

Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του  Δήμου χρήσεως 2014 ως εξής:

Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-6041.001( τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ καθαριότητας) το ποσό των 700 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές επικουρικής σύνταξης υπέρ ΕΤΕΑ για τη μισθοδοσία του υπαλλήλου καθαριότητας.

Στη συνέχεια μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει το ποσό των 700 ευρώ, το οποίο εγγράφει και ψηφίζει στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 20-6051.002 του προϋπολογισμού δημιουργώντας νέο ΚΑ για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  52  /2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

Ακριβές αντίγραφο

                                                  

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α