Απόφαση 52η

20/08/2015

Απόφαση 52η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα:Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο ΄΄ Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο « Κατασκευή  σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών ».

Στις Οινούσσες σήμερα την  29η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.632/29-6-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα τουΙωάννη                      3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                                                                                                                                                    

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                               

6.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου  

7.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                                                                                                                    

                              

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κ. Λάμπρος Σκούφης,  έθεσε υπόψιν του σώματος ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι κατεπείγον και αφορά την  Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο ΄΄ Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο                  « Κατασκευή  σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)  Οινουσσών » καιαφού εξήγησε το επείγον του θέματος ότι δηλαδή λόγω προθεσμιών θα πρέπει να αποφασίσουμε με κατεπείγουσα διαδικασία την έγκρισή του, ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το σώμα ομόφωνα συμφώνησε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα λόγω επείγοντος.   Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου τα εξής:

Με το υπ. αριθ. 22033/18/06/2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου κοινοποιήθηκε στον Δήμο Οινουσσών η εισήγηση του θέματος :Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄ Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο « Κατασκευή  σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)     Οινουσσών ».

 

 

Σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην επισυναπτόμενη εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίουκαι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37« Εγκριση της μελέτης –Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  » του Ν.3316/2005(ΦΕΚ  42Α), θα πρέπει να προβούμε στην παραλαβή της μελέτης που εκπονήθηκε από την μελετήτρια  Ελένη Τζώρα του Επαμεινώνδα  και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου και στην οποία περιλαμβάνονται και τα τεύχη δημοπράτησης  του έργου.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

-Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου,  την από Ιουνίου 2015 μελέτη,η οποία εκπονήθηκε από την μελετήτρια  Ελένη Τζώρα του Επαμεινώνδα  και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου και στην οποία περιλαμβάνονται και τα τεύχη δημοπράτησης  του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

-το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

-την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005,μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την  παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο « Κατασκευή  σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)  Οινουσσών » η οποία εκπονήθηκεαπό την μελετήτρια  Ελένη Τζώρα του Επαμεινώνδα  και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χίου και στην οποία περιλαμβάνονται και τα τεύχη δημοπράτησης  του έργου.

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

                                            

                                                Ακριβές απόσπασμα

 

                                            Ο Δήμαρχος Οινουσσών

 

                                               Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α