Απόφαση 53η

16/09/2014

Απόφαση 53η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 53

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για ενίσχυση του Κ.Α. 20/6041.001 υπηρεσίας ύδρευσης.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 16η του μηνός Σεπτεμβρίου , του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1133/ 11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου         2. Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου              

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη 

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

10.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη                  

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα είπε τα εξής:

Επειδή η δαπάνη που είχαμε προβλέψει δεν μπορεί να καλύψει τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων ΙΔΟΧ ύδρευσης καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ των υπαλλήλων αυτών θα πρέπει να ενισχύσουμε τους ΚΑ 25-6041.001 και 25-6054.001 με το ποσό των 8.500 ευρώ και 1.500 ευρώ αντίστοιχα αναμορφώνοντας τον ισχύοντα προϋπολογισμό. Προτείνω ν’ αποδεσμεύσουμε το ποσό των 10.000 ευρώ από τον ΚΑ 25-6211.001 με τίτλο αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για μονάδα αφαλάτωσης και να ενισχύσουμε τους ανωτέρω ΚΑ.

 

 

 

Στη συνέχεια ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852 του 2010 :

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει την διάθεση του ποσού των 10.000,00 Ευρώ  για το ανωτέρω σκοπό .

Β. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του  Δήμου χρήσεως 2014 ως εξής:

Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-6211.001 με τίτλο αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για μονάδα αφαλάτωσης το ποσό των 10.000,00 ευρώ.

Στη συνέχεια μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει το ποσό των 10.000,00  ευρώ και αναλυτικά εγγράφει το ποσό των 8.500,00ευρώ στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 25-6041.001 το οποίο και ψηφίζει και εγγράφει το  ποσό των 1.500,00 ευρώ  στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 25-6054.001 το οποίο και ψηφίζει ενισχύοντας τους ανωτέρω ΚΑ για την εξόφληση των τακτικών αποδοχών των υπαλλήλων ΙΔΟΧ ύδρευσης καθώς και των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ των υπαλλήλων αυτών.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  53 /2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

Ακριβές αντίγραφο

                                                     

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α