Απόφαση 54η

01/08/2013

Απόφαση 54η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 54η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 20ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμούγιαεκτέλεση των εργασιών με τίτλο «διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών».

 

     Στις Οινούσσες , σήμερα την   31η του μήνα  Ioυλίου 2013 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1263 / 25-7-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λεοντή Ελένη

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Ηλιάδη Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Λιγνός Δημήτριος

5. Χαλκιά Λουκία

5. Σπετσιώτης Στέφανος

6. Θάνος Νικόλαος

 

7. Μονιός Μιχαήλ

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Επειδή, είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους και στον Κ.Α.1312 των εσόδων πίστωση ποσού 2.010,00 Ευρώ, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και με το υπ. 219/3-7-2013 Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε ποσό 2.196,70 Ευρώ παρίσταται  ανάγκη ενίσχυσης της πίστωσης, αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό, προτείνοντας η διαφορά του ποσού των 186,70 Ευρώ να μεταφερθεί στον Κ.Α. των εξόδων 70-7331.005 για την εκτέλεση της εργασίας διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2013 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.19/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 10786/ 402/6-3-2013.
  • την ανάγκη ενίσχυση της πίστωσης για την κάλυψη της  ανάγκης αυτής , η  οποία  είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού για την ενίσχυση της πίστωσης για εκτέλεση της εργασίας διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών.

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

1. Ενισχύει την  ήδη υπάρχουσα πίστωση ποσού 2.010,00 Ευρώ

  • στον Κ.Α.1312  των εσόδων με τίτλο « επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων »  με το ποσό της διαφοράς της επιχορήγησης του Υπ. Εσωτερικών ήτοι ποσού186,70 Ευρώ .

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο την ακόλουθη πίστωση:

Μεταφορά ποσού εκατόν ογδόντα έξι  Ευρώ και εβδομήντα λεπτών  (186,70 €) στον  Κ.Α. 70-7331.005 του σκέλους των εξόδων, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα πίστωση του ποσού των 15.000,00 Ευρώ για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο "διαμόρφωση προαυλίου χώρου Νηπιαγωγείου Οινουσσών".  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  54/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                   

 

   Ακριβές αντίγραφο

 ΜΕΔ

      Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

     Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α