Απόφαση 54η

20/07/2012

Απόφαση 54η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 54η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Aναμόρφωση πρ/σμού για διοργάνωση συναυλιών".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   19η του μήνα   Ιουλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1427/18-7-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου            

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

9.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

10.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                    

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα   κ. Γεωργίου Μακκά,  ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ. Ευγενία Χαλκιά , δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας και υπεύθυνη των πολιτιστικών η οποία ανέφερε τα εξής:

Προγραμματίζουμε να διοργανώσουμε μία μεγάλη επετειακή  εκδήλωση  στις 11 ή 12 Αυγούστου για τα 100 χρόνια  της απελευθέρωσης  των νήσων των Οινουσσών και των υπολοίπων νησιών του Αιγαίου, η οποία θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός για το νησί μας.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί συνδυασμό πολλών συνεργατών, όπως για την συγγραφή μουσικού έργου, ενορχήστρωση, διδασκαλία, ορχήστρα με 16 άτομα και χορωδία με 16 άτομα.

Προκειμένου να γίνει η διοργάνωση της συναυλίας για την επέτειο των 100 χρόνων απελευθέρωσης των Οινουσσών και των λοιπών νήσων του Αιγαίου  1912, θα πρέπει να εγκρίνουμε το ποσό των 50.000  Ευρώ  από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ.

Για την αντιμετώπιση της  παραπάνω ανάγκης  προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

 

Στον Κ.Α. 10-6011.001  με τίτλο «τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού»,  παρίσταται ανάγκη αποδέσμευσης ποσού  50.000 Ευρώ  από τακτικά στον Κ.Α. 10-6471.011 για την ενίσχυσή του για την διοργάνωση συναυλιών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι ο Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος και οι κ. Βογιατζής Στέφανος, Χαλκιά Ευγενία, Χαλκιά Λουκία και Λυγνός Ιωάννης ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης.

Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι οι  κ.κ. Βαρβάρα Κατσιάνου, Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα, Λεοντή Ελένη και Σπετσιώτης Στέφανος καταψηφίζουν την απόφαση  για τους εξής λόγους: η κ. Κατσιάνου Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας,  επειδή για την συγκεκριμένη συναυλία βρέθηκαν πόροι από άλλο Κ.Α. ενώ δεν μπορούν να  βρεθούν πόροι για την εκδήλωση  των θαλασσινών μεζέδων και γιατί θεωρεί προκλητικό το ποσό.

Οι κ.κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας,  Λεοντή Ελένη, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας και Σπετσιώτης  Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας καταψηφίζουν την απόφαση διότι δεν συμφωνούν να διοργανωθεί η συγκεκριμένη συναυλία.

Η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας  καταψηφίζει την απόφαση διότι βρίσκει τον πρ/σμό της εκδήλωσης υπέρογκο.

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • Τον Ν. 3463/06, και Ν. 3852/2010
  • Την εισήγηση της κ. Ευγενίας Χαλκιά, δημοτικού συμβούλου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  του τρέχοντος έτους ως εξής:

  • Αποδεσμεύει από την εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  10-6011.001  με τίτλο

 «τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού»  και μεταφέρει πίστωση  ύψους (50.000€), μέσω του αποθεματικού, στον Κ.Α.10-6471.011  με τίτλο   «διοργάνωση συναυλιών», για την ενίσχυσή του για την πραγματοποίηση συναυλιών.

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   54/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                           Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Οινούσσες  20-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α