Απόφαση 55η

20/08/2015

Απόφαση 55η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων του Πνευματικού Κέντρου Οινουσσών΄΄ .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  19η του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.679/15-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                     3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                   

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                               

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                       7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                   

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κ. Λάμπρος Σκούφης,  ανέφερε στο σώμα ότι : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού,  τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας με τίτλο ΄΄προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Πνευματικό Κέντρο΄΄.  Σχετική αριθμ. 39 / 2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και η υπ. αριθ. 48/2015 απόφ. του Δ.Σ.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη στο Δημοτικό Συμβούλιο το από 15-7-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από 15-7-2015 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειαςμετίτλο΄΄προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών παραθύρων στο Πνευματικό Κέντρο΄΄, που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  55   /2015

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α