Απόφαση 56η

20/07/2012

Απόφαση 56η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 56η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: "Aναμόρφωση πρ/σμού και εγγραφή Κ.Α. 00-6142.001 ποσού 23.500,00 Ευρώ για αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (συγγραφή μουσικοποιητικού έργου για την επέτειο των 100 ετών απελευθέρωσης των Οινουσσών και λοιπών νήσων του Αιγαίου)".

 

 Στις Οινούσσες, σήμερα την   19η του μήνα   Ιουλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1427/18-7-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 10:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

  1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                      

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                3. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

5. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου          

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου            

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

9.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

10.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                                                                    

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου ότι προκειμένου να αναθέσουμε την συγγραφή μουσικοποιητικού έργου για την επέτειο των 100 ετών απελευθέρωσης των Οινουσσών και λοιπών νήσων του Αιγαίου θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό και να ενισχύχουμε με το ποσό των 23.500 Ευρώ τον Κ.Α 00-6142.001 για αμοιβές νομικών προσώπων  ιδιωτικού δικαίου. Στη συνέχεια πρότεινε να αποδεσμεύσουμε την συγκεκριμένη πίστωση από τον Κ.Α. 10/6041 που αφορά τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.

Στη συνέχεια ζήτησε από το σώμα να αποφασίσουν σχετικά.

 Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι ο Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος και οι κ. Βογιατζής Στέφανος, Χαλκιά Ευγενία, Χαλκιά Λουκία και Λυγνός Ιωάννης ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης.

 Πέντε (5) Δημοτικοί σύμβουλοι ήτοι οι  κ.κ. Βαρβάρα Κατσιάνου, Καλαϊτζής Παναγιώτης, Ηλιάδη Βαρβάρα, Λεοντή Ελένη και Σπετσιώτης Στέφανος καταψηφίζουν την απόφαση  για τους εξής λόγους: η κ. Κατσιάνου Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας,  επειδή για την συγκεκριμένη συναυλία βρέθηκαν πόροι από άλλο Κ.Α. ενώ δεν μπορούν να  βρεθούν πόροι για την εκδήλωση  των θαλασσινών μεζέδων και γιατί θεωρεί προκλητικό το ποσό.

Οι κ.κ. Καλαϊτζής Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας,  Λεοντή Ελένη, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας και Σπετσιώτης  Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας καταψηφίζουν την απόφαση διότι δεν συμφωνούν να διοργανωθεί η συγκεκριμένη συναυλία.

Η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας  καταψηφίζει την απόφαση διότι βρίσκει τον πρ/σμό της εκδήλωσης υπέρογκο.

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  •  Τον  Ν. 3463/06 και Ν. 3852 του 2010
  • Την εισήγηση του Προέδρου

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

Αποδεσμεύει πίστωση ποσού 23.500 Ευρώ από τον Κ.Α. 10/6041με τίτλο τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού   και ενισχύει μέσω του αποθεματικού τον Κ.Α 00-6142.001 για αμοιβές νομικών προσώπων  ιδιωτικού δικαίου με αντίστοιχη πίστωση για την συγγραφή μουσικοποιητικού έργου για την επέτειο των 100 ετών απελευθέρωσης των Οινουσσών και λοιπών νήσων του Αιγαίου, ψηφίζοντας την σχετική πίστωση σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α.

Εγκρίνει  την από 19-7-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  56/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

Οινούσσες  20-7-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος    Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α