Απόφαση 56η

20/08/2015

Απόφαση 56η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Αναμόρφωση προϋπολογισμού  και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή ειδικού συνεργάτη Δημάρχου ΄΄.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  19η του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.679/15-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                     3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                   

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                               

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                        7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κ. Λάμπρος Σκούφης,  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ. αριθ. 42/2015 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του :

 

·        την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

·        το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

·        το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

·        παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

·        τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Την απόφαση αριθ. 42 /2015 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή ειδικού συνεργάτη Δημάρχου .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.  Την αναμόρφωση του πρ/σμού με την μεταφορά πίστωσης μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2015 ως κάτωθι:

Aπό τον Κ.Α. 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων που υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 40.000,00 Ευρώ αποδεσμεύει πίστωση συνολικά ποσού 7.500,00 Ευρώ για την αμοιβή του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου και συγκεκριμένα  μεταφέρει πίστωση ποσού 6.000,00 Ευρώ στον Κ.Α 00-6031.001 τακτικές αποδοχές ειδικού συνεργάτη και το ποσό των 1.500,00 Ευρώ στον Κ.Α. 00-6053.001 για τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ του ειδικού συνεργάτη Δημάρχου τις οποίες πιστώσεις ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

 

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2015

 

                                

.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

                                                  

                                    

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α