Απόφαση 57η

17/08/2013

Απόφαση 57η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 57η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Αναμόρφωση πρ/σμούγιακάλυψη δαπάνης επιβολής τέλους από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Οινουσσών, για την νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση «Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή» του Δήμου Οινουσσών.

 

     Στις Οινούσσες , σήμερα την   17η του μήνα  Αυγούστου  2013 , ημέρα Σάββατο  και ώρα 11.π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1356 / 12-8-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Ηλιάδη Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Σπετσιώτης Στέφανος

6. Λεοντή Ελένη

 

7.  Θάνος Νικόλαος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

 

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1210/ /10-7-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου στις 7-6-2013 έγινε πράξη συμβιβασμού που υπογράφτηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή περιορισθείσης της αποζημίωσης από       74..417,88  €  σε  63.255,00 € το οποίο βεβαιώθηκε με τον υπ. αριμ.5/2013 χρηματικό κατάλογο από την ΔΟΥ Χίου.

Μετά την ολοσχερή εξόφληση από το Δήμο Οινουσσών του ανωτέρω ποσού και την προσκόμιση  στην Υπηρεσία της Κτηματικής του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης της ΔΟΥ, αυτό ( το διπλότυπο) θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση νομιμοποίησης των εκτελεσθέντων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας έργων.

 

Επειδή, δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους το τέλος  που μας επέβαλε η Κτηματική Υπηρεσία για  την νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση «Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή» του Δήμου Οινουσσών  θα πρέπει  να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό  για τον σκοπό αυτό.

 

Προτείνω από τους Κ.Α 10-6011.001 με τίτλο τακτικές αποδοχές μονίμων διοικητικών υπαλλήλων Δ. Οινουσσών, να μεταφερθεί το ποσό των 50.000 Ευρώ στον Κ.Α 00-6821.001 καθώς και από τονΚ.Α. 10-6041 με τίτλο τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων να μεταφερθεί το ποσό των 20.000 Ευρώ στον ίδιο Κ.Α. των εξόδων  για τηνκάλυψη δαπάνης επιβολής τέλους από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Οινουσσών, για την νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση «Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή» του Δήμου Οινουσσών.

 

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
  • την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
  • τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2013 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.19/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 10786/ 402/6-3-2013.
  • την ανάγκη αναμόρφωσης πρ/σμού για την κάλυψη της  δαπάνης αυτής , η  οποία  δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού γιατην νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση "Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή" του Δήμου Οινουσσών.

 Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών του τρέχοντος έτους ως εξής:

1. από τους Κ.Α.10-6011.001  και  10-6041 των εξόδων αποδεσμεύει πίστωση ποσού 50.000 Ευρώ και 20.000 Ευρώ αντίστοιχα .

2. Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο την ακόλουθη συνολική πίστωση:

Μεταφορά συνολικού ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000 €) στον  Κ.Α. 00-6821.001 του σκέλους των εξόδων, την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α., για την  εξόφληση της  δαπάνης επιβολής τέλους από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Οινουσσών, για την νομιμοποίηση έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση ΄΄Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή ΄΄ του Δήμου Οινουσσών .

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  57/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                   

 

        Ακριβές αντίγραφο

 ΜΕΔ

          Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

            Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α