Απόφαση 59η (α)

17/08/2013

Απόφαση 59η (α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59 α

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 11ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την φιλοξενία ομάδος φοιτητών για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των αρχείων του Δ. Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   17η του μήνα  Αυγούστου 2013 , ημέρα Σάββατο  και ώρα 11 π.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1356/ 12-8-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Ηλιάδη Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Σπετσιώτης Στέφανος

6. Λεοντή Ελένη

 

7.  Θάνος Νικόλαος

 

8. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                     

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Aντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : όπως πέρσι έτσι και φέτος έδειξαν ενδιαφέρον ομάδα φοιτητών με υπεύθυνο επιβλέποντα  καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κ. Χρήστο Λούκο, να έρθουν στον Δήμο μας από τις 2/9/2013 έως 9/9/2013, για την παροχή αφιλοκερδούς εργασίας αρχειοθέτησης και ταξινόμησης των ιστορικών αρχείων του Δήμου Οινουσσών. Γι΄ αυτό θα πρέπει να εγκρίνουμε την φιλοξενία τους και να ψηφίσουμε την πίστωση ποσού 5.000 Ευρώ που είναι εγγεγραμμένη στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό. Αναλυτικά θα αναθέσουμε την πληρωμή των εισιτηρίων τους και το φαγητό τους για τις μέρες που θα εργάζονται στο νησί μας.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852

αποφασίζει ομόφωνα

 

1)Εγκρίνει την φιλοξενία ομάδος φοιτητών με υπεύθυνο επιβλέποντα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χρήστο Λούκο για την παροχή αφιλοκερδούς εργασίας για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των ιστορικών αρχείων του Δήμου Οινουσσών.

 

2) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης όπως παρακάτω:

 

Α/A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

00-6433.002

Φιλοξενία ομάδος φοιτητών για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση των αρχείων του Δήμου Οινουσσών

5.000,00

Α/145

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

3) Οι δαπάνες διατροφής για όλο το διάστημα της παραμονής τους θα προκύψουν βάσει του παρακάτω προγράμματος ως εξής :

 

Θα παρέχονται στην ομάδα από 02/09/2013 έως 09/09/2013, καθημερινά μεσημεριανά γεύματα και δείπνα στο εστιατόριο «Τσουμπάρι», που βρίσκεται στις Οινούσσες.

 

Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησής τους από Πειραιά  Χίο, Οινούσσες και επιστροφή.

 

4)Εγκρίνει την πίστωση του  ΚΑ του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την  οποία  και ψηφίζει αναθέτοντας στο πρακτορείο SUNRISETΟURSτην όλη εργασία.

 

Το ΧΕΠ πληρωμής θα εξοφληθεί στον δικαιούχο βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   59α/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α