Απόφαση 5η

09/01/2012

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: ΄Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών ( δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων) .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 5η του μήνα Iανουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2456/30-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

2.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     2.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου

3.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     3.Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                      4.Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

5.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίο               5. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου     

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα, είπε ότι θα πρέπει συζητηθεί  ένα θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)", μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και κάλεσε το σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά. Το σώμα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Θέμα 5ο: ΄Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)" .

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος  το θέμα εκτός  ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψιν του ΔΣ το υπ. αριθ. 51012/29-11-2011  έγγραφο του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)" , μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού Δήμου Οινουσσών (δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης  ακαθάρτων)", μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία.

Επίσης  εγκρίνει την χορήγηση της παράτασης έως 31-12-2011 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε..

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   9-1-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α