Απόφαση 5η

28/01/2014

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:5/2014

 

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών) με κάλυψη της δαπάνης από τους  ΚΑΠ.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 8-2-2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 161/ 6-2-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                             

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, αφού αιτιολόγησε το επείγον του θέματος, λόγω λήξεως προθεσμίας , σχετικά  με τα αιτήματα  Δήμου Οινουσσών για κάλυψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνών)έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το 2014 , αποτελεί έτος περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.


Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την με  αριθ.οικ.3259/30.1.2014(ΑΔΑ ΒΙΨΟΝ-Ν9Α) εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι φορείς  αρμοδιότητάς του (ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού,ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ,ΕΝΠΕ  και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης)  για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

 Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.


Ειδικότερα προτείνουμε:

την κάτωθι κατηγορία προσωπικού συνολικού αριθμού ένα (2) άτομα, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :

Ένα άτομο (1) ΠΕ1 Οικονομολόγο για την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Ένα άτομο (1)ΔΕ1 Διοικητικό για την Διοικητική υπηρεσία του Δήμου.

Με βάση τα ανωτέρω οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών (ΦΕΚ 2101-21/9/2011).

·        την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010

·        τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21

  • την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011

·        τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012

·        τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012

·        Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)

·        τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

·        την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. .3259/30.1.2014(ΑΔΑ ΒΙΨΟΝ-Ν9Α)

  • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2014 για την κάτωθι κατηγορία προσωπικού συνολικού αριθμού ένα (2) άτομα, με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες ανάλογα με τις ανάγκες, ως εξής :

Ένα άτομο (1) ΠΕ1 Οικονομολόγο για την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Ένα άτομο (1)ΔΕ1 Διοικητικό για την Διοικητική υπηρεσία του Δήμου.

.

Εγκρίνει επίσης τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2014, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για να καλύψει τις αυξημένες εποχικές ανάγκες της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου  λόγω έλλειψης προσωπικού .

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2014  του σκέλους των εξόδων του Δήμου  Κ.Α. 10-6041 αντίστοιχα.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

 Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α