Απόφαση 5η

28/02/2011

Απόφαση 5η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 5η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας  Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών ).(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                         3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

          

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 4/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών).

Επειδή σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

  • την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
  • το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
  • την αριθ.4/2011 απόφαση του ΔΣ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών ).
  • το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών), ως εξής:

 

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος,  Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Δανιήλ Γεώργιος,  Δημοτικός Σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος      

     3. Λεοντή Ελένη ,Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), μέλος

     4  Κατσιάνου Βαρβάρα Δημοτική  Σύμβουλος,

     5  Λιγνός Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     6  Καλαiτζής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος           (1)

     7. Λασπάκη Ζηνοβία Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου

     8. Γκουβούση Λεμονιά Δ/ντρια  του Νηπιαγωγείου

     9.Ηλιάδη Βαρβάρα Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή της Ηλιοπούλου Μαριάννα.

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υπογραφή                                                       Υπογραφές

Οινούσσες 28-2-2011

Ακριβές απόσπασμα

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α