Απόφαση 60η

12/10/2014

Απόφαση 60η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 60 η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Εξέταση αίτησης για παραχώρηση μάνδρας σε κτηνοτρόφο.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   12η του μήνα  Οκτωβρίου  2014 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1230 / 6-10-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου   

 2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

4.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

6.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

11.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

12.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη 

13.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.              

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 1218/2/10/2014 αίτηση του κ. Αντώνη Δημ. Χρήστου, κτηνοτρόφου Οινουσσών, σύμφωνα με την οποία ζητά να του παραχωρηθεί η μάνδρα στη θέση Βρυσίδια, για την εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών του αναγκών. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη στο σώμα,  την υπ. αριθ. 81/2013 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία είχε γίνει δεκτό το αίτημα του     κ. Χρήστου Αντωνίου και της συζύγου του για την  παραχώρηση της συγκεκριμένης μάνδρας. Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ, 6916/847/22-2-2008 έγγραφο της ΤΥΔΚ Χίου το μανδροστάσιο έχει κατασκευαστεί σε κλήρο με αριθ. 15 χέρσο.

 

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 182 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Να αναβληθεί το θέμα για περαιτέρω διερεύνηση της προηγούμενης κατάστασης της παραχωρηθείσας μάνδρας.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

 

Ακριβές αντίγραφο

                                            

Ο Δήμαρχος

 

 

                                        

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α