Απόφαση 60η

20/08/2015

Απόφαση 60η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 60η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων  ΄΄.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  19η του μήνα Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.679/15-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη           1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου          2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                     3.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                          

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου         4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                    

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου      5.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                   6.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                     7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                    

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Σκούφης είπε τα εξής :  σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων  σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό και δεν υπερβαίνει το 1.5% των τακτικών εσόδων του προύπολογισμού.

 

Στο Δήμο μας oAθλητικός ΄Ομιλος ΄΄Πανοινούσσιος ΄΄έχει ανάγκη από επιχορήγηση  6.000,00 ευρώ , σύμφωνα με την από16/7/2015 αίτησή του προκειμένου να καλύψει τις αθλητικές του δράσεις.

 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο. ε. 2015 , ο οποίος έχει εγκριθεί με την αριθ. 79/2014 απόφαση του Δ.Σ. και έχει εγκριθεί  με το αριθ.  πρωτ. 101653/29-12-2014 έγγραφο  της Αποκ/μένης Δ/σης Αιγαίου , έχει εγγραφεί   πίστωση ποσού (6.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ 00.6734 των εξόδων με την ονομασία «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία».

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση και να διαθέσει την απαραίτητη πίστωση.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) τα άρθρα 93 και 202 του Ν.3463/06

2) την ανάγκη του αθλητικού ομίλου΄΄ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ  ΄΄

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει , διαθέτει και ψηφίζει  επιχορήγηση ποσού 6.000,00 ευρώ προς τον Αθλητικό όμιλο ΄΄ Πανοινούσσιος ΄΄, σε βάρος του Κ.Α. 00-6734 του ισχύοντα δημοτικού Πρ/σμού,  για κάλυψη εξόδων Αθλητικών δράσεων, οι οποίες συμβάλουν στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του τόπου μας με την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, στην πολιτιστική ανάπτυξη  και την πρόοδο των μελών του Ομίλου αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οινουσσών και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή του αθλητισμού ως τρόπου ζωής και σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναλυτικό πρ/σμό του Αθλητικού Ομίλου ΄΄Πανοινούσσιος΄΄.

2)Εγκρίνει την από 17/7/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω σκοπού.

3) Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα γίνει στον δικαιούχο αθλητικό σύλλογο ΄΄ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ΄΄ βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

.

      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  60/2015

 

          Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

          Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

                                       Ακριβές αντίγραφο

 

                                             Ο  Δήμαρχος

 

 

                                      Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α