Απόφαση 61η

11/09/2013

Απόφαση 61η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 12ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:61/2013

 

Θέμα: ΄Εγκριση του 1ουΑ.Π.Ε.  του έργου : βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Οινουσσών .

Στις Οινούσσες , σήμερα την   11η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2013 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1523/ 11-9-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7 :

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή       6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

7.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                                                                                                                                                           

                                                              Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το Σώμα  , είπε ότι κοινοποιήθηκε στον Δήμο ο 1οςΑΠΕ του έργου : «βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Οινουσσών», για την λογιστική τακτοποίηση αυτού και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1οΑΠΕ του έργου : «βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Οινουσσών»,  όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου για την λογιστική τακτοποίηση αυτού.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α