Απόφαση 61η

12/10/2014

Απόφαση 61η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 61η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα.΄Εγκριση δαπάνης δεξίωσης για τον εορτασμό  των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της 11ης Νoεμβρίου 1912.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   12η του μήνα  Οκτωβρίου  2014 , ημέρα Κυριακή  και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1230 / 6-10-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                           

2.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ  του Μιχαήλ

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                      

4.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

6.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

8.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

9.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

10.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

11.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

12.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη     

13. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο ζήτησε από το σώμα να συζητηθεί. Το  σώμα συμφώνησε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα και στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους, προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση εδεσμάτων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της 11ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση δεξίωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και 11ης Νοεμβρίου καθώς  την διάθεση πίστωσης ποσού 500 Ευρώ και 500  Ευρώ αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.      Εγκρίνει τη διοργάνωση της δεξίωσης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και 11ης Νοεμβρίου.

Η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 28ης Οκτωβρίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, στους παρευρισκόμενους και επίσημους προσκεκλημένους. Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα. Στη συνέχεια   θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα ΄΄ η προσφορά του  ΄Ελληνα ναυτικού στον Β΄παγκόσμιο πόλεμο . Επίσης η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 11ης Νοεμβρίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση. Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα . Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία  με θέμα  η  απελευθέρωση της Χίου από τον τουρκικό ζυγό.     Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί. 

2.       Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 500 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 28ης Oκτωβρίου καθώς και τη δαπάνη και την ψήφιση πίστωσης 500 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου.

3.      Εγκρίνει την από  10/10/2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των ανωτέρω δαπανών.

4.      Αναθέτει την διοργάνωση των εργασιών για τις ανωτέρω εθνικές επετείους στην    κ. Καββάδα Αικατερίνη διαχειρίστρια του Ν. Ομίλου Οινουσσών.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                        

Ακριβές αντίγραφο                                                                                          

Ο  Δήμαρχος

 

                                     

 Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α