Απόφαση 62η

23/09/2011

Απόφαση 62η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 62η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός  οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί- Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερό – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη -Μανδράκι.

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   23η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1867/19-9-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Θάνος Νικόλαος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

   

                                                                                          

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα    8 μέλη, ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το του θέματος ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως 1)Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής 2) Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών ,  λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής και 3) Χαρακτηρισμό οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερώ – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη –Μανδράκι, λόγω λήξεως της προθεσμίας ελέγχου πληρότητας  της πρότασης για χρηματοδότηση  της πράξηςμε τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  και τον ΄Αξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Αιγαίου.

Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

 

Το δημοτικό συμβούλιοαφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

 

ΘΕΜΑ 1ο Χαρακτηρισμός  οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερό – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη -Μανδράκι.

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου το υπ. αριθ. πρωτ. 2855/19-9-2011 έγγραφο της Περιφ. Βορείου Αιγαίου – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφ. Βορ. Αιγαίου προς τον Δήμο Χίου , σύμφωνα με το οποίο κατά την εξέταση της πληρότητας της με αριθ. πρωτ. 2557-23-08-2011 αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" και κωδικό ΟΠΣ "355473"και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων , που υποβλήθηκε  για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου και τον ΄Αξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Αιγαίου, στο πλαίσιο  της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 864 – 30/03/2011 όπως ισχύει, διαπιστώθηκε η έλλειψη μεταξύ άλλων  της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού της προτεινόμενης  συγχρηματοδότησης οδού.

Γι΄ αυτό θα πρέπει ν΄ αποφασίσουμε τον χαρακτηρισμό της προτεινόμενης  οδού ως δημοτική οδός, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρότασή μας να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και να μην απορριφθεί.

 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , λαμβάνοντας υπόψη του το  υπ. αριθ. 2855/19-9-2011 έγγραφο  της Περιφ. Βορείου Αιγαίου – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφ. Βορ. Αιγαίου προς τον Δήμο Χίου και τον      Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

 

1) Χαρακτηρίζει ως Δημοτική οδό την οδό από περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερό- Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη -Μανδράκι,διότι από πάντοτε ήταν Δημοτική και παραμένει και εφεξής δημοτική,  όπως και κάθε οδός στο νησί των Οινουσσών.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  62/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 23-9 -2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α