Απόφαση 63η

27/09/2011

Απόφαση 63η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 63η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Aνασυγκρότηση Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης."

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   23η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1867/19-9-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Θάνος Νικόλαος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα    8 μέλη, ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως 1)Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής 2) Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών ,  λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής και                            3) Χαρακτηρισμό οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα(Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερώ – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη –Μανδράκι, λόγω λήξεως της προθεσμίας ελέγχου πληρότητας  της πρότασης για χρηματοδότηση  της πράξηςμε τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  και τον ΄Αξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Αιγαίου.

Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

 

Το δημοτικό συμβούλιοαφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

 

ΘΕΜΑ 2ο "Aνασυγκρότηση ενιαίας δημοτικής σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης".

 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα  ότι επειδή άλλαξαν οι διευθυντές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής επιτροπής,  θα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε την ενιαία δημοτικής σχολική επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης  ορίζοντας τους νέους διευθυντές – πρ/μενους.

΄Υστερα από σχετική ενημέρωση στο Δημοτικό Σχολείο  ορίστηκε διευθύντρια   η   κ. Λιάνου Πολυξένη και   στο Νηπιαγωγείο η  κ. Μητσιάκη Γεωργία.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Ανασυγκροτεί την Ενιαία Δημοτική σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών) ως εξής:

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος,  Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Δανιήλ Γεώργιος,  Δημοτικός Σύμβουλος , ως αντιπρόεδρος      

     3. Λεοντή Ελένη ,Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), μέλος

     4  Κατσιάνου Βαρβάρα Δημοτική  Σύμβουλος,

     5  Λιγνός Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     6  Καλαiτζής Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος     

     7. Κιτσώνη Χρυσούλα ,Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου

     8. Μητσιάκη Γεωργία Δ/ντρια  του Νηπιαγωγείου

     9.Ηλιάδη Βαρβάρα Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή της Ηλιοπούλου Μαριάννα.

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  63/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 27-9 -2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α