Απόφαση 64η

07/10/2015

Απόφαση 64η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 64η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου΄΄ .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1001/21-9-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου       

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                        

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου        4.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου     5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                              

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου   

 7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                      

8.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Θεοδωράκης είπε στο σώμα ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία πρέπει να συζητηθούν, λόγω επείγοντος το ένα αφορά  την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου΄΄ και το δεύτερο την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά. Όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ομόφωνα συμφώνησαν να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα.

Oκ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με την 77/2014 απόφαση του Δ.Σ. είχε συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής προσωρινής παραλαβής για το ανωτέρω έργο.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου  με το αριθ. 33062/15-6-2015 έγγραφο της,  μας κοινοποίησε το πρωτόκολλο του σχετικού έργου κανονικά υπογεγραμμένο γι΄αυτό θα πρέπει να το εγκρίνουμε.  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από 24-11-2014 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ΄΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΄΄, με ανάδοχο τον               κ. Καββάδα Ιωάννη, το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  64  /2015

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α