Απόφαση 66η

13/08/2012

Απόφαση 66η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 66η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Συζήτηση – ενημέρωση για την πυρκαγιά της 7ης  Αυγούστου  2012  και λήψη αποφάσεων  για την αποκατάσταση των ζημιών και του φυσικού περιβάλλοντος» .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 12η του μήνα  Αυγούστου 2012 , ημέρα και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/ 10-8-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

 

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Μονιός Μιχαήλ

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Θάνος Νικόλαος

 

10. Σπετσιώτης  Στέφανος

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης ο κ. Αρχοντάκης Δ/της της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και ο κ. Μπέλας Δ/ντής της Δ/νσης δασών Χίου.

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού αιτιολόγησε το κατεπείγον του θέματος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος  με  την συμπαράσταση της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και των άλλων υπηρεσιών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς της  7ης Αυγούστου 2012. Αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν  στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

 Οι δημοτικοί  σύμβουλοι ρώτησαν τον κ. Αρχοντάκη τι μέτρα θα πρέπει να πάρει ο Δήμος για την  πρόληψη τυχόν νέας πυρκαγιάς . Ο κ. Αρχοντάκης είπε τα εξής:Ο Δήμος θα πρέπει να ιδρύσει εθελοντικό ή επαγγελματικό κλιμάκιο.

 Η πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου θα αναλάβει να εκπαιδεύσει  τα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή. Επίσης να προμηθευτεί ο Δήμος  Οινουσσών  ένα ή δύο πυροσβεστικά οχήματα για τις ανάγκες του.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δ/ντής δασών κ. Μπέλας ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά με  την αποκατάσταση των ζημιών και του φυσικού περιβάλλοντος και είπε τα εξής: 1) Να συνταχθεί από την δ/νση δασών μία σχετική μελέτη 2) να γίνει από τον Δήμο μία  αεροφωτογράφηση της περιοχής 3) να γίνει μία χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης από τη δ/νση δασών  4) Να απομακρυνθούν τα καμένα δένδρα  παρουσία υπαλλήλου της υπηρεσίας δασών. 5) Ν δημιουργηθούν αντιπυρικές  ζώνες  μετά από μελέτη από τον Δήμο Οινουσσών 6) να γίνει δενδροφύτευση  και περίφραξη της περιοχής. 7) Να απαγορευτεί η βόσκηση.

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Συμφωνούν με τα μέτρα που προτείνουν ο δ/της  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου και ο Δ/ντής  Δασών Χίου και θα προσπαθήσουν να συντονίσουν όλες τις απαραίτητες  ενέργειες για τον σκοπό αυτό.  

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                      Τα  μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες   13-8-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α