Απόφαση 66η

07/10/2015

Απόφαση 66η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄Αναμόρφωση   προϋπολογισμού  για  ενίσχυση   Κ.Α υπαλλήλων ΙΔΟΧ   υπηρεσίας     καθαριότητος    (σχετ. η υπ. αριθ. 68/15 απόφ. εισήγ. της ΟΕ.) ΄΄ .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1001/21-9-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου       

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                        

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου        4.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου     5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                              

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου   

7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                       

8.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Κυριάκος Θεοδωράκης , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την υπ. αριθ. 68/2015 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών και ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , έλαβε υπόψη του :

 

·        την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

·        το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

·        το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

·        παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013

·        τον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών , έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Την απόφαση αριθ. 68 /2015 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την ψήφιση πίστωσης για την ενίχυση Κ.Α. υπαλλήλων ΙΔΟΧ υπηρεσίας καθαριότητος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.      Την αναμόρφωση του πρ/σμού με την μεταφορά πίστωσης μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής:

Από τον  Κ.Α 20-6211.001  του σκέλους των εξόδων  με τίτλο «κατανάλωση ρεύματος μέσω ΔΕΗ» που υπάρχει πίστωση ποσού 52.564,09 Ευρώ, αποδεσμεύουμε πίστωση ποσού 24.760,83 Ευρώ και συγκεκριμένα  μεταφέρουμε πίστωση ποσού 19.949,67 Ευρώ στον Κ.Α. 20-6041.001 τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ καθαριότητας Δήμου Οινουσσών και ποσού 4.811,16 Ευρώ  για  εργοδοτικές εισφορές  υπέρ ΙΚΑ των ανωτέρω υπαλλήλων, τις οποίες και ψηφίζει για τον σκοπό αυτό.

 

Β.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  66 /2015

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                     

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α