Απόφαση 67η

13/08/2012

Απόφαση 67η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 67η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Περί αναστολής  εργασιών του εξωτερικού κρηπιδώματος».

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 12η του μήνα  Αυγούστου 2012, ημέρα  και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/ 10-8-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Χαλκιά Ευγενία

 

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Μονιός Μιχαήλ

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

9. Θάνος Νικόλαος

 

10. Σπετσιώτης  Στέφανος

 

 

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα, ζήτησε από το Δ.Σ. να εγκρίνει την εκτός  ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος διότι έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις στο νησί. Το Δ.Σ. συμφώνησε για την κατ΄ εξαίρεση συζήτηση . Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής : Από το έτος 1998 είχε εξαγγείλει στο προεκλογικό του πρόγραμμα την κατασκευή εξωτερικής προβλήτας. ΄ Ολοι  γνώριζαν τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος Οινουσσών  επί σειρά ετών καθώς και τις αποφάσεις που ψηφίστηκαν οι προμελέτες  του έργου, η οριστική μελέτη καθώς και η περιβαλλοντική μελέτη του έργου. Στη συνέχεια  ρώτησε  αν  υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να γίνει το έργο.

Κατόπιν πήρε τον λόγο ο κ. Μονιός Μιχάλης, Δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος είπε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη σχετικά με την αίτηση αναστολής εργασιών του εξωτερικού κρηπιδώματος, γι αυτό υπέβαλε την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Οικολόγων και Περιβάλλοντος. Κατόπιν ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Δανιήλ ανέγνωσε στο σώμα  την αίτηση παραίτησης που υπέβαλε ο κ. Λυγνός Ιωάννης στο Δ.Σ. του Συλλόγου Οικολόγων και Περιβάλλοντος. 

Όλες οι συζητήσεις καταγράφονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος προτείνει  στο Δ.Σ. , να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να συναντηθεί ή να επικοινωνήσει με τους αιτούντες και να τους καλέσει να παραιτηθούν από την αίτηση ακυρώσεως και την αίτηση αναστολής για τους λόγους που ανέπτυξε προηγουμένως και αφορούν το καλό του νησιού μας.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Συναινεί με την εισήγηση του Δημάρχου να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να συναντηθεί ή να επικοινωνήσει με τους αιτούντες και να τους καλέσει να παραιτηθούν από την αίτηση ακυρώσεως και την αίτηση αναστολής για τους λόγους που ανέπτυξε προηγουμένως και αφορούν το καλό του νησιού μας.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  67/2012

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                    Τα  μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες   13-8-2012

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α