Απόφαση 68η

27/09/2011

Απόφαση 68η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 68η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Καθορισμός ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Οινουσσών."

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   23η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1867/19-9-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Θάνος Νικόλαος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα    8 μέλη, ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την συζήτηση τριών θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως 1)Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής 2) Ανασυγκρότηση της Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών ,  λόγω ενάρξεως της σχολικής περιόδου και εύρυθμης λειτουργίας της επιτροπής και  3) Χαρακτηρισμό οδού από Περιοχή Μανδράκι –Κακοπετριά-Μπιλάλι-Κάστρο –Φώκια-Χατζαλή-Τσελεπή-Αγία Μαρίνα (Ατσιγγάνου)- Λειβάδα – Ελικοδρόμιο- Διαμαντάρα- Αλυκή- Καμπί-Ασπαλαθρόκαμπο- Μάρμαρο –Φουρκερώ – Αγία Ειρήνη-Καλαμιάρη – Αγίου Ιωάννη –Μανδράκι, λόγω λήξεως της προθεσμίας ελέγχου πληρότητας  της πρότασης για χρηματοδότηση  της πράξηςμε τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  και τον ΄Αξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Αιγαίου.

Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Οινουσσών.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 23442/16-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερ. Αποκ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Προσωπικού, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,  μας γνωστοποιήθηκε η έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμουμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 22755/12-5-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ .

 Θα  πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε την ειδικότητα  της σύμβασης βάσει των αιτημάτων  που στάλθηκαν για έγκριση στα πλαίσια του  πρ/σμού των προσλήψεων έτους 2011.

            Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2190/1994,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.3812/2009 και τον Ν. 3852/2010, την εισήγηση του κου Προέδρου, την διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

  •  Εγκρίνει την κάτωθι ειδικότητα με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου.
  • 1. ( έναν) Δ.Ε 1για την διοικητική υπηρεσία του Δήμου.

 

  • Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Αγγελάκο Ευάγγελο ή τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο και τις περαιτέρω  νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     68/2011

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Οινούσσες  27-9-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α