Απόφαση 69η

11/10/2011

Απόφαση 69η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 69η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013" στον άξονα προτεραιότητας  8 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΄΄ σύμφωνα με την πρόσκληση 63 αριθ. πρωτ. 918/5-4-2011.

 

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   11η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2002/11-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Χαλκιά Ευγενία

2. Δανιήλ Γεώργιος

3. Χαλκιά Λουκία

3. Λυγνός Ιωάννης

4. Λεοντή Ελένη

4. Θάνος Νικόλαος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5.Λιγνός Δημήτριος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης  Στέφανος

 

 

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα  7 μέλη, ο Aντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή λόγω λήξεως της προθεσμίας υποβολής της πρότασης  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013" άξονα προτεραιότητας  8 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την πρόσκληση 63 αριθ. πρωτ. 918/5-4-2011, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για την υποβολή της πρότασης  για την ένταξη του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ".

Γι΄αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει την υποβολή της ανωτέρω πρότασης.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

1) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς ένταξητου έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ" στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013" στον άξονα προτεραιότητας  8 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην "Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου" σύμφωνα με την πρόσκληση 63 αριθ. πρωτ. 918/5-4-2011.

2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκοή τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Βογιατζή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  69/2011

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες 11-10-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α