Απόφαση 69η

25/10/2013

Απόφαση 69η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 69

Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

Θέμα: ΄Εγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1684/18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λυγνός Ιωάννης

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Χαλκιά Ευγενία

3. Χαλκιά Λουκία

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Θάνος Νικόλαος

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5.Λιγνός Δημήτριος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6.Καλαϊτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

                                                      Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν                                                                                                                                              

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως      κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,   αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ. αριθ 152/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔήμουΧίου.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

2. την υπ’ αριθ 152/2013 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

3. το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

4. την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκτέλεση του έργου «βελτίωση Δικτύου εσωτερικής οδοποιίας » με  πρόχειρο διαγωνισμόσύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ.  152 /2013 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

                                            

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α