Απόφαση 6η

28/02/2011

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 6η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκειακών τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

       

Με την υπ’ αριθμ.34/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε  η εκδοθείσα συστατική πράξη που δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθ. 337/20-5-1991 ΦΕΚ και αφορούσε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Οινουσσών΄΄ σε Ενιαία Δημοτική Σχολική επιτροπή Γυμνασίου –Λυκειακών τάξειων και ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Η παραπάνω επιτροπή  διοικείται από εννιαμελές δοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10  θα πρέπει να ορίσουμε το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

  • την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
  • το άρθρο 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
  • την αριθ.34/07 απόφαση του ΔΣ περί τροποποιητικής της εκδοθείσας συστατικής πράξης  του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμίαΕνιαία Δημοτική Σχολική επιτροπή Γυμνασίου –Λυκειακών τάξειων και ΕΠΑΛ Οινουσσών.
  • Το υπ. αριθ. 839/Β/30-5-2007 δημοσίευσης της απόφασης

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  • Α.Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Δημοτική Σχολική επιτροπή Γυμνασίου – Λυκειακών τάξειων και ΕΠΑΛ Οινουσσών, ως εξής:

 

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Λυγνός Ιωάννης  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), ως Αντιπρόεδρος

     3 Χαλκιά Λουκία Δημοτικός Σύμβουλος ως Μέλος

     4.Σπετσιώτης Στέφανος  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     5.Ηλιάδη Βαρβάρα  Δημοτικός Σύμβουλος,

     6.Κουνής Παναγιώτης Δ/ντής  του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων  Οινουσσών,

     7.Αχλιόπτα Ελένη Δ/ντρια  του ΕΠΑΛ Οινουσσών,

     8.Μιμίδης Αριστείδης Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με αναπληρωτή του την Γδύση Πουλουδιά,

     9.Κοσμά Μαρκέλλα του Κων/νου Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων με  αναπληρώτριά της την Νικολέττα Χρυσοπαίδου του Παντελή,

 

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υπογραφή                                                         Υπογραφές

Οινούσσες 28-2-2011

Ακριβές απόσπασμα

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α