Απόφαση 6η

18/01/2012

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΘΕΜΑ: "Προγραμματισμός προσλήψεων για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών  για το έτος 2012".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 18-1-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 87/18-1-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

4.Ηλιάδη Βαρβάρα  του Ιωάννη                         4. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

5.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                5. Λυγνός Ιωάννης

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                6. Δανιήλ Γεώργιος

7.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                                                                                                                      

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης αφού εξήγησε το κατεπείγον του θέματος  εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέγνωσε στο Σώμα το με αριθ. πρωτ. 1586/13-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης, Δ/νση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα ΠΟΤΑ, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο,  σχετικά  με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα  και έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Στο Ν. 3943/2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011 "καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών", συμπεριλήφθηκε διάταξη η οποία καταργεί τη δυνατότητα που παρεχόταν στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, μέσω του άρθρου 205 παρ. 2 του Ν. 3584/2007, να προσλαμβάνουν προσωπικό Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα χωρίς την έγκριση της επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 αλλά μόνο με απόφαση απόφαση Δ.Σ. και σχετική ανακοίνωση.

Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, πλέον όλα τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού  υποχρεωτικά θα στέλνονται στο Υπουργείο προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση.

Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 1586/13-1-2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών οι Δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εφόσον αντιμετωπίζουν  ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, χωρίς να αναμένουν την εγκύκλιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Ο Δήμος Οινουσσών αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές και προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ΄Υδρευσης, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού,  συγκεκριμένα προτείνουμε για την υπηρεσία της ύδρευσης ανταποδοτικού χαρακτήρα 4 θέσεις ως εργάτες και για την υπηρεσία καθαριότητος 4 θέσεις ως οδοκαθαριστές ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύναψη σύμβασης 8 μηνών. Οι πιστώσεις για τις αμοιβές των ανωτέρω υπαλλήλων θα  προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση δημοτικό πρ/σμό έτους 2012.

 

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3943/2011  Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τον Ν. 3852/2010, το υπ. αριθ. 1586/13-1-2012 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών

 

Αποφασίζει κατά ομόφωνα

 

Να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την χορήγηση  από την Τριμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σκοπό την αντιμετώπιση άμεσων, επειγουσών, πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Οινουσσών. Εγκρίνει την πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ήτοι τεσσάρων υπαλλήλων εργατών του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία ύδρευσης, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας  και τεσσάρων υπαλλήλων οδοκαθαριστών  του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία καθαριότητος με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.  Οι δαπάνες της μισθοδοσίας τους θα προβλεφθούν στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25/6041 και στον Κ.Α. 20/6041 αντίστοιχα. Οι προσλήψεις αυτές είναι απαραίτητες για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών αυτών και θα γίνουν βάσει του Ν. 2190/94.

Σχέδιο της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα αποσταλεί για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, στη συνέχεια θα διαβιβάσει την έγκρισή του στο Δήμο Οινουσσών.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

  Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α