Απόφαση 6η

07/02/2013

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

                                                    

Απόσπασμα

 

  Από το πρακτικό της 2ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:6/2013

Θέμα: Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-2-2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 100/28-1-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4.Χαλκιά Ευγενία

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ

6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «1. Σε κάθε δήμο η δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ.:

«Η θητεία του προέδρου και των μελών των κατά το άρθρο 50 του Ν.1566/1985 δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας είναι διετής».

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’): «Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί».

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής και περαιτέρω ζητήματα τρόπου λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής παιδείας ρυθμίζονται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και στην υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 50 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’)
  • την υπ’ αριθ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ.
  • τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Ορίζει Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  του Δήμου Οινουσσών  τον Δήμαρχο του Δήμου Οινουσσών κ. Ευάγγελο Αγγελάκο.

Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του Αλιευτικού Συλλόγου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Γ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά τα ανωτέρω με απόφαση του Δημάρχου και η θητεία είναι διετής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2013

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

      Υπογραφή                                        Υπογραφές

   Οινούσσες 7-2-2013

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                        Στέφανος Βογιατζής                      

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α