Απόφαση 6η

08/02/2014

Απόφαση 6η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:6/2014

 

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών  για το έτος 2014.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 8η του μήνα Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 161/ 6-2-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                             

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, αφού αιτιολόγησε το επείγον του θέματος λόγω προθεσμιών, σχετικά  με τα αιτήματα  Δήμου Οινουσσών για κάλυψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών  για το έτος 2014 έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το 2014 , αποτελεί έτος περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.


Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την με  αριθ.οικ.3259/30.1.2014(ΑΔΑ ΒΙΨΟΝ-Ν9Α) εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι φορείς  αρμοδιότητάς του (ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού,ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ,ΕΝΠΕ  και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης)  για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

 Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για το 2014 σε σχέση με το 2013. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.  

Ο Δήμος Οινουσσών αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές και προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ΄Υδρευσης, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού,  συγκεκριμένα προτείνουμε για την υπηρεσία της ύδρευσης ανταποδοτικού χαρακτήρα 3 θέσεις ως εργάτες και για την υπηρεσία καθαριότητος 4 θέσεις ως οδοκαθαριστές ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύναψη σύμβασης 8 μηνών. Οι πιστώσεις για τις αμοιβές των ανωτέρω υπαλλήλων έχουν προβλεφθεί στον  δημοτικό πρ/σμό έτους 2014.

 

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

  • τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών (ΦΕΚ 2101-21/9/2011).

·        την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010

·        τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21

  • την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011

·        τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012

·        τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012

·        Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως ισχύουν)

·        τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

·        την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. .3259/30.1.2014(ΑΔΑ ΒΙΨΟΝ-Ν9Α)

  • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Οινουσσών  έτους 2014

 

               

αποφασίζει  ομόφωνα

 

Να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την χορήγηση  από την Τριμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σκοπό την αντιμετώπιση άμεσων, επειγουσών, πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Οινουσσών. Εγκρίνει την πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ήτοι τριών υπαλλήλων εργατών του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία ύδρευσης, με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας  και τεσσάρων υπαλλήλων οδοκαθαριστών  του κλάδου ΥΕ 16 για την υπηρεσία καθαριότητος με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.  Οι δαπάνες της μισθοδοσίας τους έχουν προβλεφθεί στον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25-6041.001 και στον Κ.Α. 20-6041.001 αντίστοιχα. Οι προσλήψεις αυτές είναι απαραίτητες για την κάλυψη των εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών αυτών και θα γίνουν βάσει του Ν. 2190/94.

Σχέδιο της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα αποσταλεί για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, στη συνέχεια θα διαβιβάσει την έγκρισή του στο Δήμο Οινουσσών.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α