Απόφαση 6η

26/01/2015

Απόφαση 6η

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6/2015

 

 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

     Θέμα: ΄Εγκριση για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (εστιατορίου – Πατερόνησο)  και ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                        2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                   

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                         3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου  

9. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη 

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου , ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/2006,  η μίσθωση ακινήτων από τους ΟΤΑ διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν δημοπρασίας. Στην περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης χωρίς να έχει προηγηθεί δημοπρασία, το περιεχόμενό της είναι άκυρο και επισύρει πειθαρχικές ευθύνες για τα όργανα της διοίκησης. ΄Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ΄ ευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Το δημ. Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την δημοπράτηση του δημοτικού ακινήτου εστιατορίου Πατερόνησο και να συγκροτήσει την τριμελή επιτροπή που θα διεξάγει την δημοπρασία , η οποία αποτελείται από δημοτικούς υπαλλήλους.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δανιήλ Γεώργιος , δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, ο οποίος είπε ότι εγκρίνει την δημοπράτηση του συγκεκριμένου καταστήματος αλλά δεν συμφωνεί με τον τρόπο διενέργειας της δημοπρασίας να γίνει από δημοτικούς υπαλλήλους , διότι σύμφωνα με το Π.Δ. του 270/1981 η δημοπρασία, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο δημοτικούς συμβούλους ως μέλη.

Το Συμβούλιο μετά  από  διαλογική συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,  του άρθρου 192,194 του N. 3463/2006 ,του άρθρου 70 και 72 παρ. 1 εδ. ε’  του Ν. 3852/2010

 

                                      αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

1. Εγκρίνει την δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου εστιατορίου Πατερόνησο.

 

2.Ορίζει την παρακάτω επιτροπή  για την διενέργεια της δημοπρασίας του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος, η οποία συγκροτήθηκε μετά από κλήρωση και αποτελείται από δημοτικούς υπαλλήλους ως εξής:

 

1. Μακκάς Γεώργιος, δημοτικός υπάλληλος με αναπληρωτή του τον κ. Λαγό Θεόδωρο, δημοτικό υπάλληλο.

2. Χιώτη Καλλιόπη , δημοτική υπάλληλο

3. Κοκολάκη Ελευθερία δημοτική υπάλληλο Δήμου Χίου με αναπληρωματικό της τον κ. Τσόλα Κοσμά δημοτικό υπάλληλο Δήμου Χίου, που εξελέγησαν μετά από κλήρωση στις 16-1-2015 και αποτελούν μέλη  της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων- εκμισθώσεων του Δήμου Χίου, για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου μας  λόγω  υποστελέχωσής του.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο  Δήμαρχος

 

 Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α