Απόφαση 70η

31/10/2011

Απόφαση 70η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 70η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας πρ/σμού δαπάνης 65.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 .

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   27η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2062/21-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Λιγνός Ιωάννης

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Με την υπ’ αριθμόν 17/2011  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2011 . Είχαμε εντάξει στον Κ.Α 30/7333.06 την εκτέλεση του έργου «βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας»

 

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

                                                                                       

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87, και να εγκρίνει την μελέτη.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

2. την υπ’ αριθ. 208/2011 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

3. το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

4. την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005

5. το γεγονός ότι το εν λόγο έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 3463/06, και εγκρίθηκε με την αριθ. 17 /2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Την  εκτέλεση του έργου "βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας" πρ/σμού δαπάνης 65.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011, με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 208/2011  μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

2. Εγκρίνει την από 17-10-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  70/2011

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες  31-10-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α