Απόφαση 70η

28/09/2012

Απόφαση 70η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 70η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Αποδοχή  ποσού 2.450,00 Ευρώ  από το ΥΠ. Παιδείας, δια βίου μάθ. & θρησκευμάτων στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων ΕΠΑΛ Οινουσσών, για την υλοποίηση προγράμματος  Νεολαίας.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                                

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

 

                                                             

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε τα εξής: σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1775/30-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δόθηκε εντολή χρηματοδότησης προς την Τράπεζα Ελλάδος επιχορήγησης ποσού 2.450,00 Ευρώ για την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Οινουσσών Χίου για λογαριασμό του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Οινουσσών Χίου για την  υλοποίηση του προγράμματος Νεολαίας.

Γι΄ αυτό θα πρέπει ν΄ αποδεχθούμε το ανωτέρω ποσό και να το αποδώσουμε στη σχολική επιτροπή Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Οινουσσών και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αποδέχεται το ποσό των 2.450,00 Ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Οινουσσών Χίου για λογαριασμό του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Οινουσσών Χίου για την  υλοποίηση του προγράμματος Νεολαίας.

Β. Αναμορφώνει το πρ/σμό του Δήμου  χρήσης 2012 και εγγράφει το ποσό των 2.450,00 Ευρώ στον Κ.Α.1694.001προερχόμενο  από έκτακτη επιχορήγηση με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου για τον ανωτέρω σκοπό.

 Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση  ποσού  των 2.450,00 Ευρώ  στον Κ.Α 00-6731.001 των εξόδων την οποία διαθέτει και ψηφίζει για την υλοποίηση του προγράμματος Νεολαίας, προς την σχολική επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Οινουσσών Ν. Χίου ήτοι Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Το ΧΕΠ θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-9-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος

 

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                          

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α