Απόφαση 71η

31/10/2011

Απόφαση 71η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 7

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση μελέτης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων στο Δήμο Οινουσσών πρ/σμού δαπάνης 470.139,00 Ευρώ (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ).

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2062/21-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Λιγνός Ιωάννης

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

Με την υπ’ αριθμόν 46/2011  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Χίου για τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων στο Δήμο Οινουσσών.

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου συντάχθηκε η υπ. αριθ. 133/2011 μελέτη για την συγκεκριμένη προμήθεια.

Θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω μελέτη.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την προγραμματική σύμβαση και την υπ. αριθ. 133/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την  εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δ. Οινουσσών, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 133/2011 μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου. Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  71/2011

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

Οινούσσες  31-10-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α