Απόφαση 72η

28/09/2012

Απόφαση 72η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 72η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Αποδοχή  ποσού 12.800,00 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών (27η κατανομή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών από ΣΑΕ 055/2012) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από πιστώσεις του λογαριασμού με αριθ.έργου 2003ΣΕ05500005 και με τίτλο: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας, τροποποίηση του προϋπολογισμού και έγκριση τρόπου διάθεσης.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                      

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου                                                                                                                                                          

                                                              

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε τα εξής: σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 25662/27-6-2012  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  (27η κατανομή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών από ΣΑΕ 055/2012) με τίτλο "Πρόγραμμα  πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού της χώρας", δόθηκε εντολή χρηματοδότησης προς την Τράπεζα Ελλάδος  ποσού12.800,00 Ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 20470/15-6-2012 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. Γι΄ αυτό θα πρέπει ν΄ αποδεχθούμε το ανωτέρω ποσό αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημ. Πρ/σμό και να αποφασίσουμε για τον τρόπο διάθεσής του  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αποδέχεται το ποσό των 12.800,00 Ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών του Προγράμματος  πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες από πιστώσεις ΣΑΕ 055/2012  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 Β. Αναμορφώνει το πρ/σμό του Δήμου  χρήσης 2012 και εγγράφει το ποσό των 12.800,00 Ευρώ στον Κ.Α.1325.001 προερχόμενο  από έκτακτη επιχορήγηση με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου για τον ανωτέρω σκοπό.

 Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση  ποσού  των  12.800,00 Ευρώ  στον Κ.Α 20/7333.004 των εξόδων την οποία διαθέτει και ψηφίζει για την εκτέλεση της εργασίας καθαρισμός αγροτικών δρόμων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Η εργασία θα ανατεθεί με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.  

Το ΧΕΠ θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-9-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α