Απόφαση 74η

25/10/2013

Απόφαση 74η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74/2013

 

Θέμα.΄Εγκριση δαπάνης δεξίωσης για τον εορτασμό 2013 των εθνικών επέτείων της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της 11ης Νεμβρίου 1912.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1684/ 18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

                                                 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                      Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Aντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής  και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους, προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση εδεσμάτων για την εθνική επέτειο της 28ηςΟκτωβρίου και της 11ηςΝοεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση δεξίωσης για την επέτειο της 28ηςΟκτωβρίου και 11ηςΝοεμβρίου καθώς  την διάθεση πίστωσης ποσού 1.250 Ευρώ και 1.250  Ευρώ αντίστοιχα.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Βαρβάρα Κατσιάνου, δημοτική σύμβουλος και είπε ότι δεν συμφωνεί με το ποσό αυτό γιατί το θεωρεί υπερβολικό.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

  1. Εγκρίνει τη διοργάνωση της δεξίωσης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και 11ηςΝοεμβρίου.

Η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 28ηςΟκτωβρίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, στους παρευρισκόμενους και επίσημους προσκεκλημένους. Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ . Στη συνέχεια   θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα «η προσφορά του  ΄Ελληνα ναυτικού στον Β΄παγκόσμιο πόλεμο» . Επίσης η εργασία για την διοργάνωση της δεξίωσης της 11ηςΝοεμβρίου  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση. Θα παρασχεθεί μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα και θα προβληθεί ντοκιμαντέρ . Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία  με θέμα  η  απελευθέρωση της Χίου από τον τουρκικό ζυγό.     Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί.  

  1.  Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 1.250 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 28ηςOκτωβρίου 2013 καθώς και τη δαπάνη και την ψήφιση πίστωσης 1.250 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 11ηςΝοεμβρίου 2013.
  2. Εγκρίνει την από  25/10/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των ανωτέρω δαπανών.
  3. Αναθέτει την διοργάνωση των εργασιών για τις ανωτέρω εθνικές επετείους στην    κ. Καββάδα Αικατερίνη διαχειρίστρια του Ν. Ομίλου Οινουσσών.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  74/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α