Απόφαση 74η

28/09/2012

Απόφαση 74η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 74η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: ΄Εγκριση δαπάνης  Κ.Α. 00-6433.002 για φιλοξενία ομάδας Παν. Κρήτης για την αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του ιστορικού αρχείου του Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Σεπτεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1794/ 21-9-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου

3.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                5.  Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου                                                                                                                                               

6.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        6. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

7.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

 

                                                 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, είπε τα εξής: Ο κ. Δήμαρχος απεύθυνε πρόσκληση στον καθηγητή Ιστορίας Νεωτέρων χρόνων κ. Χρήστο Λούκου, να προσφέρει εθελοντική εργασία γιατην αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του ιστορικού αρχείου του Δήμου Οινουσσών. Ο κ. Λούκος με την από 15-8-2012 επιστολή του αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόσκληση προκειμένου να ξεκινήσει την  πρώτη φάση της ταξινόμησης του αρχειακού υλικού του Δήμου. Ο Δήμος από τη μεριά του θα αναλάβει την κάλυψη εξόδων διατροφής και μετακίνησης  για την πολύτιμη εθελοντική εργασία που θα προσφέρουν στο Δήμο.

Η εθελοντική εργασία που θα προσφέρουν  ο καθηγητής κ. Χρήστος Λούκος με την ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών, αποτελεί για τον Δήμο πολύ σημαντική δραστηριότητα. Με την ταξινόμηση που θα επιχειρηθεί θα προαχθεί  το κοινωνικό έργο του Δήμου καθώς και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών και των κατοίκων.

Η ταξινομητική εργασία που θα πραγματοποιήσει η ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί να γίνει από κανένα  δημοτικό υπάλληλο μιας και δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο χρόνο αλλά πολύ περισσότερο ούτε τις εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες που απαιτούνται Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της πλειοψηφίας κ. Κατσιάνου Βαρβάρα και κ. Λεοντή Ελένη δεν συμφωνούν να διατεθεί το ποσό των 3.000,00 Ευρώ για την φιλοξενία  για τον λόγο ότι δεν μπορούν να εξοικονομηθούν δαπάνες για  άλλες ανάγκες ενώ γι το συγκεκριμένο βρέθηκαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

 

Α. Εγκρίνει  τις δαπάνες φιλοξενίας 9 μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Χρήστου Λούκου θα προβεί στην πρώτη φάση ταξινόμησης του ιστορικού αρχείου του Δήμου.

Η εργασία που θα προσφέρουν θα είναι εθελοντική.

Η ομάδα φοιτητών θα επισκεφθεί τον Δήμο από τις 6 Οκτωβρίου 2012  έως τις 14 Οκτωβρίου 2012 και θα φιλοξενηθεί στο Οικοτροφείο Οινουσσών.

Οι δαπάνες διατροφής για όλο το διάστημα της παραμονής τους  θα προκύψουν βάση του παρακάτω προγράμματος είναι οι εξής:

Καθημερινά από 6-10-2012  έως 14-10-2012 μεσημεριανά γεύματα στο εστιατόριο "Τσουμπάρι" και αντίστοιχα βραδινά  στο εστιατόριο "Παλαιό Τελωνείο".

Β. Αναθέτει την εργασία για την φιλοξενία των 9 μεταπτυχιακών φοιτητών που περιλαμβάνει εισιτήρια από Αθήνα προς Οινούσσες και επιστροφή καθώς και παροχή γευμάτων κατά την παραμονή τους στις Οινούσσες στο  SUNRISETOURSA. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ & Α.ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ Ο.Ε.

Για τον σκοπό αυτόν  ψηφίζει πίστωση ποσού 3.000,00 Ευρώ  σε βάρος του Κ.Α. 00-6433.002  του ισχύοντος δημοτικού πρ/σμού. Το ΧΕΠ θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

Γ. Εγκρίνει  την από    27-8-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   28-9-2012                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

 

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                         

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α