Απόφαση 75η

25/10/2013

Απόφαση 75η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «΄Εγκριση δαπάνης δεξίωσης για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου»

Στις Οινούσσες , σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1684/18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

 

   

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου, προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση  εδεσμάτων για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους στον Ν. ΄Ομιλο Οινουσσών, καθώς και για τους αξιωματικούς του Πολεμικού Σκάφους, ομιλίες και προβολή ντοκιμαντέρ.

Θα προσκληθούν οι αρχές του Νομού μας και θα προσεγγίσει στο λιμάνι των Οινουσσών   σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση εκδηλώσεων για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου, καθώς την διάθεση της σχετικής πίστωσης ως εξής : 1.990,00 Ευρώ .

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου .
  2. Η εργασία για την διοργάνωση των δεξιώσεων – εκδηλώσεων στους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις και επίσημους προσκεκλημένους,  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση και θα περιλαμβάνει δεξίωση επισήμων και κατοίκων με παράθεση μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα. Ομιλία από καθηγητή σχετικά με την Ναυτική παράδοση του νησιού μας. Προβολή ντοκιμαντέρ.
  3.  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 1.990,00 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της εορτής του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου, αναθέτοντας την όλη διοργάνωση στην διαχειρίστρια του Ν. Ομίλου Οινουσσών κ. Αικατερίνη Καββάδα.

 4. Εγκρίνει την από 25/10/2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των ανωτέρω δαπανών.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    75/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α