Απόφαση 75η

10/11/2014

Απόφαση 75η

                 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της υπ. αριθ. 59/2014 απόφασης του Δ.Σ.  ως προς τα μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω αρχαιρεσιών.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1380/6-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                      

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                               

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

7.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

8.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

9.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

10.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

12.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου     

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με την από 22-10-2014,  1η πράξη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων εξελέγει , Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων  η κ. Γδύση Πουλουδιά και Αντιπρόεδρος ο κ. Περάκης Δημήτριος,

γι αυτό θα πρέπει να τροποποιήσουμε την υπ. αριθ. 59 απόφαση του Δ.Σ,  ως προς την σύνθεση της Ενιαίας Δημοτικής σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης ( Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οινουσσών), αντικαθιστώντας τα παλιά μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010

αποφασίζει ομόφωνα

 

Τροποποιεί την υπ. αριθ. 59/2014 απόφαση του Δ.Σ. , ως προς ως προς τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων λόγω αρχαιρεσιών ως εξής:

Γύση Πουλουδιά, Πρόεδρο και

Περάκη Δημήτριο, Αντιπρόεδρο.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  75/2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

Ακριβές αντίγραφο

                                                      

 Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α