Απόφαση 76η

07/10/2015

Απόφαση 76η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

Θέμα: ΄΄  Παράταση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Οινουσσών με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2016.(σχετ. η υπ. αριθ. 81/2014 απόφ. Δ.Σ.΄΄ .

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  25η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.1001/21-9-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου       

3.ΗλιάδηΒαρβάρα του Ιωάννη                    3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                        

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου        4.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου     5. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                                              

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου 

7.Ντούσλαζη Νίκη  του Σταύρου                                                                                                                                                                                                                      

8.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

                             

                                                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

                Επί παρουσίας του Δημάρχου κ. Στεφάνου Βογιατζή  και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο κ. Κυριάκος Θεοδωράκης ,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : με την υπ. αριθ. 13/2012 απόφαση του Δ.Σ. αποφάσισε το Δ.Σ. τη σύσταση γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Οινουσσών. Ο θεσμός του Ανταποκριτή  λειτουργεί σύμφωνα με το  Ν. 1416/1984 και την Κ.Υ.Α. 191121/1997 με την οποία θεσπίζεται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών Ανταποκριτή σε Ο.Τ.Α. Επίσης έθεσε υπ΄όψιν του σώματος  την υπ. αριθ. 81/2014 απ. του Δ.Σ.

Θα πρέπει λοιπόν σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 51465/25-6-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ να εγκρίνουμε την παράταση της Προγραμματικής σύμβασης που λήγει την 31-12-2015 για την ανάθεση υπηρεσιών του Ανταποκριτή σε Ο.Τ.Α.

Στη συνέχεια ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

                                                                                                              

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την Παράταση  της Προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ  για την ανάθεση υπηρεσιών Ανταποκριτή του Δήμου Οινουσσών που λήγει στις 31-12-2015 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων δημοτών έως και 31-12-2016.

 

 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  76/2015

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                     

                                            ακριβές απόσπασμα

                                                Ο  Δήμαρχος

 

                                            Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α