Απόφαση 77η

31/10/2011

Απόφαση 77η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 7

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Διοργάνωση εκδηλώσεων για τις Εθνικές Επετείους  της 28ης Οκτωβρίου της 11ης Νοεμβρίου  και του πολιούχου  των Οινουσσών Αγίου Νικολάου.”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2062/21-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Λιγνός Ιωάννης

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Όπως γνωρίζεται κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους , προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την προμήθεια  εδεσμάτων στις επετείους αυτές καθώς και για τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση εκδηλώσεων για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου 2011, της 11ης Νοεμβρίου 2011 και του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου καθώς  την διάθεση των σχετικών πιστώσεων ως εξής: 1.000 Ευρώ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου,  1.000 Ευρώ για την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου και  2.000 Ευρώ για τον εορτασμό του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου.

 Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο κ. Σπετσιώτης Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, ο οποίος είπε  ότι δεν συμφωνεί να διατεθεί  το ποσό των  1000 Ευρώ  για κάθε εθνική επέτειο αλλά αντί αυτού να διατεθεί το ποσό των 200 Ευρώ για εκάστη και συμφωνεί να διατεθεί το ποσό των 2000 Ευρώ για την εκδήλωση του εορτασμού του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

  1. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου,  της 11ης Νοεμβρίου και του εορτασμού του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου.
  2. Η εργασία για την διοργάνωση των δεξιώσεων – εκδηλώσεων στους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις και επίσημους προσκεκλημένους,  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο.
  3.  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 1.000 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 28ηςOκτωβρίου 2011.
  4. Εγκρίνει τη  δαπάνη και διαθέτει πίστωση 1.000€  σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της 11ηςΝοεμβρίου 2011.
  5. Εγκρίνει τη  δαπάνη και διαθέτει πίστωση 2.000€  σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την  εορταστική εκδήλωση του πολιούχου των Οινουσσών Αγίου Νικολάου.

 6. Εγκρίνει την από 17-10-2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των ανωτέρω δαπανών.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     77/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

Οινούσσες    31-10-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α