Απόφαση 77η

25/10/2013

Απόφαση 77η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Απόσπασμα

 

Από το πρακτικό της 14ηςσυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 77/2013

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 83/2012 απόφασης ΔΣ ως προς τον εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων .

Στις Οινούσσες , σήμερα την   25ητου μήνα  Οκτωβρίου  2013 , ημέρα Παρασκεή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1684/18-10-2013  πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7 :

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ  , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα και  ενημέρωσε το Σώμα ότι θα πρέπει τροποποιήσουμε την αριθ. 83/2012 απόφαση του Δ.Σ. ως προς τον εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου , λαμβάνοντας υπόψη τον Ν. 3852/10

                                                   Αποφασίζει ομόφωνα

 

Α.Τροποποιεί την υπ. αριθ. 83/2012 απόφαση του Δ.Σ.ως εξής:

 

Μέλη του Δ.Σ. ορίζονται οι κάτωθι:

 

     1. Ευάγγελος Αγγελάκος Δήμαρχος Οινουσσών, ως Πρόεδρος

     2. Λυγνός Ιωάννης  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),ως Αντιπρόεδρος

     3 Χαλκιά Λουκία Δημοτικός Σύμβουλος        ..                ως Μέλος

     4.Σπετσιώτης Στέφανος  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

     5.Ηλιάδη Βαρβάρα  Δημοτικός Σύμβουλος           ΄΄             ΄΄

     6.Καπητανίδης Κωνσταντίνος Δ/ντής  του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων  Οινουσσών

     7.Μαρούκας Ιωάννης Δ/ντής  του ΕΠΑΛ Οινουσσών.

     8.Μακκάς Γεώργιος Εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως   μέλος με    αναπληρωτή του τον Περικλή Κομνηνάρη.

     9.Ζωγράφου Δήμητρα  εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων με  αναπληρώτριά της την Αιμιλία Κοσμά  του Κων/νου.

Β.  Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  αντιπρόεδρος.

Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  αντιπρόεδρο.

 

 Εξουσιοδοτείτον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Αγγελάκο ή τον Αντιδήμαρχο

 κ. Στέφανο Βογιατζή  για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

 

                         Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  77/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α