Απόφαση 78η

10/11/2014

Απόφαση 78η

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 78

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης δεξίωσης για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου.

Στις Οινούσσες , σήμερα 10η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1380/6-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                                     

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου              

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

7.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

8.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

9.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

10.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

11.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

12.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής

Όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο στο Δήμο μας γίνονται εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους. Η διοργάνωση της δεξίωσης για τον εορτασμό του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου προτείνω  να περιλαμβάνει μπουφέ με την παράθεση  εδεσμάτων για τους παρευρισκόμενους και προσκεκλημένους καθώς και για τους αξιωματικούς του Πολεμικού Σκάφους και να ανατεθεί η εργασία στoν Μύγια Δημ. Περικλή(οινομαγειρείο- εστιατόρια-παραδοσιακό καφενείο με ΑΦΜ 043926910 ΔΟΥ ΧΙΟΥ . Επίσης να προβληθούν ντοκιμαντέρ και ομιλίες στο Π.Κ.

Να προσκληθούν οι αρχές του Νομού μας και να προσεγγίσει στο λιμάνι των Οινουσσών   σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού. Επίσης  την ημέρα του πολιούχου μας προγραμματίζουμε να γίνουν τα εγκαίνια του εξωτερικού κρηπιδώματος λιμένος Οινουσσών.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του.

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

            Για το λόγο αυτό προτείνουμε την διοργάνωση εκδηλώσεων για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου, καθώς την διάθεση της σχετικής πίστωσης ως εξής : ποσού 3.500,00 Ευρώ  στoν Μύγια Δημ. Περικλή(οινομαγειρείο- εστιατόρια-παραδοσιακό καφενείο με ΑΦΜ 043926910 ΔΟΥ ΧΙΟΥ .  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.      Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εορτή του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου .

2.      Η εργασία για την διοργάνωση των δεξιώσεων – εκδηλώσεων στους παρευρισκόμενους στις εκδηλώσεις και επίσημους προσκεκλημένους,  θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση και θα περιλαμβάνει δεξίωση επισήμων και κατοίκων με παράθεση μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα. Ομιλία από καθηγητή σχετικά με την Ναυτική παράδοση του νησιού μας. Προβολή ντοκιμαντέρ.

 3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00/6443 για την επέτειο της εορτής του πολιούχου του νησιού μας Αγίου Νικολάου, αναθέτοντας την  διοργάνωση στον κ. Μύγια Δημ. Περικλή.(οινομαγειρείο- εστιατόρια-παραδοσιακό καφενείο με ΑΦΜ 043926910 ΔΟΥ ΧΙΟΥ .   

 4. Εγκρίνει την από 10-11-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ανωτέρω δαπάνης.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

   Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                

                                      Ακριβές αντίγραφο                                        

Ο  Δήμαρχος

 

                                   

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α