Απόφαση 78η

31/10/2011

Απόφαση 78η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 7

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Ανακήρυξη επίτιμου δημότη Οινουσσών του κ. Τσιαδή Δημητρίου.”

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   27η του μήνα  Oκτωβρίου  2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2062/21-10-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Λιγνός Ιωάννης

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Αγγελάκος και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 Ο κ. πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ.Αντιδήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα την ανακήρυξη του κ. Δημητρίου Τσιαδή ως επιτίμου Δημότη Οινουσσών διότι :

 

΄Εζησε  στο νησί τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια , εφοίτησε στα εκπαιδευτήρια των Οινουσσών και ως εκ τούτου έχει δεσμούς αγάπης και φιλοπατρίας για τις Οινούσσες.

Από τη θέση του σήμερα ως υποναυάρχου του ΛΣ αλλά και στα καίρια πόστα της Υπηρεσίας του καθόλη τη διάρκεια της θητείας του στο Λ.Σ. έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της Οινουσσιακής ναυτικής εκπαίδευσης, της έγκαιρης στελέχωσης των Υπηρεσιών της νήσου της ναυτικής ιστορίας  και προβολής του νησιού μας και τιμά τον τόπο μας με  το συνεχές ενδιαφέρον του για την επίλυση των ζητημάτων του Δήμου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Να ανακηρύξει επίτιμο Δημότη Οινουσσών τον κ. Τσιαδή Δημήτρη και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την επίδοση σχετικού διπλώματος με αναφορά στη συνεδρίαση και στην απόφαση αυτή.

 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    31-10-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α